Prohlídky zaměstnanců

 

POZOR – aktuálně neuzavíráme žádné další smlouvy na zajištění pracovně lékařských služeb!

 

Podrobné informace o náplni a frekvenci prohlídek najdete ve Vyhlášce o pracovnělékařských službách

Při prohlídkách se posuzuje zdravotní způsobilost zaměstnance k vykonávané práci. Probíhá vždy před nástupem do nové práce, doba do následné periodické prohlídky je určená kategorizací práce, kterou provádí zaměstnavatel ve spolupráci s hygienikem.

Jejich provádění a náležitosti jsou stanovené zákonem a prováděcí vyhláškou, kde jsou uvedeny i následující podmínky:
K prohlídce je nutné donést písemnou žádost zaměstnavatele, ve které je kromě popisu pracovního zařazení uvedena i kategorie práce, a která je podepsaná pověřenou osobou zaměstnavatele.
U registrujícího praktického lékaře je ze zákona možné posuzovat pouze práce zařazené v kategorii 1 a bez rizika ohrožení zdraví. Kategorie 2 a vyšší a práce s rizikem ohrožení zdraví (řízení motorových vozidel a vozíků, práce ve školství, zdravotnictví a zařízeních sociálních služeb, práce ve výškách nad 10m, noční práce a další) musí posuzovat pouze lékař, se kterým zaměstnavatel uzavřel smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb (tzv. „závodní lékař“).
Pokud jdete na prohlídku k „závodnímu lékaři,“ je nutné s sebou k prohlídce přinést i výpis z dokumentace vašeho registrujícího praktického lékaře. Zákon neumožňuje nahradit výpis např. zapůjčením karty s kompletní dokumentací. Zapůjčením celé karty navíc lékař porušuje své povinnosti při nakládání se zdravotní dokumentací.

Při nesplnění výše uvedených podmínek nebude prohlídka provedena. Následné vydání posudku je možné až ve chvíli, kdy jsou k dispozici veškeré podklady pro posouzení, což může být kromě výše uvedených věcí ještě např. vyjádření lékaře specialisty. Pokud se tedy léčíte s nějakým potenciálně závažným onemocněním (např. epilepsie), je rozhodně vhodné s sebou k prohlídce přinést i zprávu z poslední kontroly.

© 2019 MUDr. Tomáš Jílek, Web vytvořen od JCweb